اینجا قلب زندگی است.

کاش من همه بودم.با همه ی دهان ها تو را صدا می زدم.

مرداد 91
1 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
10 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
11 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
8 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
7 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
4 پست
دی 86
1 پست
مهر 86
2 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
5 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
7 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست