برای او که روی صبر را سفيد کرد ...

برای آمدنم ايستاده بودی و مثل هميشه محکم و پر اميد ماندی تا برايت خوشبختی را از پشت حصارهای پیچ در پیچ به ارمغان بياورم ..

ماندی تا به من بياموزی که بايد صبر کرد و منتظر ماند تا خداوند روزی محبت بيکرانش را در حق ما کامل کند ..

ماندی تا شاپرکهای کوچک باغچه کوچکتر قلبم به اميد ديدن تو زنده بمانند تا شايد تو را در آغوش بگيرند ..

هر بار که می بينمت وقتی بياد می آورم که چگونه برايم منتظر ماندی به خودم ميبالم و افتخار ميکنم و از ته قلبم آرزو ميکنم که ارزش اين انتظار سخت اما رو به پايان تو را داشته باشم و بتوانم هر روز يک سبد گل ياس بپاس تمام زحماتی که برايم متحمل شدی برايت هديه بياورم تا با ديدن رنگ سفيداش بدانی که من بياد دارم آن روزهای سياهی را که تو با صبر ات آن را سفبد کردی ..

می خواهم بدانی که ميبينم چگونه تمام مشکلات را با صبر و تحمل پشت سر می گذاری و عاشقانه منتظر اين پايان سبز هستی ..                                       

     "  اندکی صبر سحر نزديک است "

                          برای او که روی صبر را سفيد کرد ...

                                                  فرهاد 

        

/ 0 نظر / 3 بازدید